ลำดับที่ 104023  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
   
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แจ้งการใช้รถมินิบัสของมหาวิทยาลัยรับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 3/2553
การเสนอเรื่องขอรับทุนเพื่อนำเข้าวาระการประชุมพิจารณาจัดสรรทุน ครั้งที่ 4/2553 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) อุตรดิตถ์ แพร่ นาน ภาคเรียนที่ 2/2553
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 5
ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 4 ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 3
ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 2 ตัวอย่างเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 1
การเสนอเรื่องขอรับทุนเพื่อนำเข้าวาระการประชุมพิจารณาจัดสรรทุน ครั้งที่ 5/2552 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการกำกับการส่งผลการเรียน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการสร้างคุณค่า
ดูทั้งหมด
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2554 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา
ปฏิทินนักศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 กรมการค้าภายใน ขอเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเด็กไทยหัวใจไทย"
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ปฏิทินกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2552
ดูทั้งหมด
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ.. คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ .. คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย กองทุน..
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ
ดูทั้งหมด
แบบบันทึกขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ แบบเสนอภาระงานภาคฤดูร้อน ประเภท งานสอน / ตำรา / การผลิตเอกสารประกอบการสอน / วิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทว..
แบบรายงานภาระงานภาคฤดูร้อน ประเภท งานสอน / ตำรา / การผลิตเอกสารประกอบการสอน / วิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประเภ.. เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ..
แบบประเมินพฤติกรรมของสายบริหาร แบบประเมินพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน องค์ประกอบที่ 2
แบบประเมินพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์สายวิชาการ
ดูทั้งหมด

คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์นี้อย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์