หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวแบบย่อ
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ
รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ