หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวแบบย่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ] ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ
ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ 25 สค 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร [20 สิงหาคม 2561]
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ
รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ