หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวแบบย่อ
ประชุมบุคลากรคณะ วจ. ครั้งที่ 3/2561 - [ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ] ประชุมบุคลากรคณะ วจ. ครั้งที่ 3/2561 - [ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ]
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ วจ. ครั้งที่ 2/2561 - [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ วจ. ครั้งที่ 2/2561 - [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ]
ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ] ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ
ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ 25 สค 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร [20 สิงหาคม 2561]
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ
รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ