คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการให้มีความรู้ ทักษะในการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข คณะเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่