ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมชี้แจงข้อมูลนวัตกรรมและกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน 2-6 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน (B2.3) ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมชี้แจงข้อมูลนวัตกรรมและกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับสากล พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับรายได้ สร้างกลไกการทำงานโดยการบูรณาการ รวมถึงการมี ส่วนร่วมของชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนประภัสสร ผ้าทอ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน่านมอลต์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มกาแฟคั่วมือน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 4. กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 5. กลุ่มน่านแอ๊ปข้าว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำผึ้ง เขียวสมบัติฟาร์ม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 7. กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านปัวชัย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนม กลุ่มแปรรูปแหนม บ้านท่าค้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 10. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายไก บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 11. กลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 12. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกข่ามะแขว่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 13. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนธัญพืชแปรรูปกึ่งสำเร็จรูปกลุ่มโฮซันนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 14. กลุ่มมะขามแช่อิ่ม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 15. กลุ่มแปรรูปลูกชิด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน (B2.3) ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยน่าน โดยมีแผนจะดำเนินงานโครงการดังกล่าว ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564