ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - [ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ]