ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ]